De Ethische en Certificatencommissie

De Ethische en Certificatie Commissie (E&CC) ziet toe op de kwaliteit van de Iyengar yoga in Nederland. De commissie zorgt voor:

 • De administratie betreffend het Certification Mark (het ‘keur-of kwaliteitsmerk’, hierna te noemen CM).
 • Uitreiking van de diploma’s.
 • Denkt na over en bemiddelt bij ethische kwesties.

De commissie adviseert het bestuur en laat zich vertegenwoordigen door haar voorzitter.

Het Certification Mark 

Het keurmerk ‘Certification Mark’ is een sublicentie, d.w.z. het is de vereniging die als wettig licentiehouder haar leden een sublicentie kan toekennen De vereniging draagt 60% van alle jaarlijkse bijdrages af aan het moeder instituut in Pune: het Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI). Als je er voor kiest krijg je het CM samen met je diploma.

Waarom zou je wel een CM willen voeren:

 • Je mag jezelf Iyengar yogaleraar noemen.
 • Je mag het Natarajasana logo voeren in al je communicatiemiddelen.
 • Je laat aan je leerlingen zien dat je je committeert aan de voorwaarden voor het voeren van het CM, dat je bent opgeleid door een kwalitatief hoogwaardige leraar en bent geslaagd voor één of meerdere examens.
 • Je mag je gegevens laten opnemen op de site van de Iyengar Yoga Vereniging Nederland (IYVN).
 • In Pune bij het RIYMI word je geregistreerd als bevoegd leraar.
 • N.B. je bent niet verplicht om een CM te voeren, maar dan mag je jezelf ook geen Iyengar yogaleraar noemen.

Het CM kun je aanvragen als je:

 • Gediplomeerd bent als Iyengar yogaleraar.
 • Lid bent van de IYVN.
 • Regelmatig bijschoolt volgens de Iyengar yoga methode
 • Les geeft of wil gaan geven volgens de Iyengar yoga methode.

Wat moet je doen om je CM aan te vragen:

 • Als nieuwe, net geslaagde leraar:
  - Deelnemen aan de informatiebijeenkomst door de E&CC waarin de regels worden uitgelegd.
  - Als je besluit het CM te willen voeren, vul je het formulier in en betaal je voor het lopende jaar de helft van de normale CM kosten.
 • Als ervaren leraar:
  - Ieder jaar opnieuw laat je zien dat je voldoet aan de voorwaarden voor het verlengen van je CM, daarvoor vul je het CM formulier op de website in.
  - Ieder jaar betaal je je leraar-lidmaatschap inclusief de kosten voor het CM.

 

Wat als iemand niet voldoet aan de voorwaarden?

Wanneer iemand niet voldoet aan de voorwaarden en ook geen contact heeft opgenomen met de E&CC, dan neemt de commissie contact met diegene op om te kijken of er alsnog in goed overleg een oplossing kan worden gezocht voor het niet voldoen aan de voorwaarden. Bij situaties die langer dan één jaar voortduren kan de E&CC de leraar en vervolgens ook het bestuur adviseren het CM contract te beëindigen. Onder bepaalde voorwaarden kan iemand het CM ook weer terug krijgen.

Bijzondere situaties
b.v. bij internationale verhuizing. Als een in Nederland gevestigde leraar naar het buitenland verhuist of vice versa, legt de E&CC contact met de vereniging van het desbetreffende land.

 

Het CM waarborgt kwaliteit

De E&CC zorgt voor continuïteit van de kwaliteit, voor en met iedereen die Iyengar yoga een warm hart toedraagt. Het werk van de commissie wordt ‘ethisch’ wanneer haar mening gevraagd wordt in kwesties van het naleven van de verschillende ethische normen en verplichtingen van met name de leraar-leden. Er kunnen klachten binnenkomen over een bepaalde gang van zaken of over het gedrag van een leraar. De praktijk leert dat deze klachten meestal te maken hebben met het feit dat de inhoud van de les niet correspondeert met het niveau van de certificering van de docent, of met het gebruik van de naam ‘Iyengar’ bij yogaleraren die geen CM-sublicentie hebben. De commissie kan bemiddelen en adviseren.

In het Huishoudelijk Reglement staat meer informatie over de taken en functie van de E&CC.

Je kunt altijd contact opnemen met de commissie via het mailadres: Ethische en Certificatie Commissie. Schroom niet om dat te doen, als je vragen hebt over het werkterrein en/of als je niet tevreden bent met een bepaalde gang van zaken die met Iyengar yoga te maken heeft.

“The Ethical Committee is not a committee of punishment or judgement, but to bring people closer to each other. It is a Committee of wisdom.” Faeq Biria.