Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers

Voorzitter

Melanie Tillema

voorzitter@iyvn.nl
De voorzitter heeft tot taak het werk van de Vereniging uit te dragen. De voorzitter zit de vergaderingen van de Vereniging en van het bestuur voor. De algemene taak van de voorzitter is het coördineren van het werk van de bestuursleden en het bevorderen van de communicatie tussen de vaste commissies. De voorzitter accordeert de notulen nadat deze zijn goedgekeurd.

Secretaris

Marianne Defesche

info@iyvn.nl
De secretaris verzorgt de ledenadministratie van het bestuur en roept vergaderingen van de Vereniging en het bestuur bijeen op afgesproken data. De secretaris doet nauwkeurig verslag van vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks bestuur, en ALV. Daarnaast verzorgt het secretariaat de algemene communicatie naar de leden, handelt vragen af van leden en onderhoud communicatie met RIMYI.Commissievoorzitters maken verslagen van de commissievergaderingen.

Penningmeester

Yulia Khomich

penningmeester@iyvn.nl
De penningmeester verzorgt de financiële administratie van de Verenigingen volgt daarbij de aanwijzingen van het bestuur op. De penningmeester bereidt de jaarbegroting voor in overleg met de vaste commissies, bewaakt de uitgaven, zit de Financiële Commissie voor, zorgt dat de boekhouding wordt bijgehouden en zorgt ervoor dat de jaarrekeningen worden gecontroleerd en goedgekeurd in overeenstemming met het Nederlandse recht en in overeenstemming met de boekhoudkundige regels. De penningmeester heeft het recht ontvangstbewijzen te verstrekken voor bedragen die aan de Vereniging worden betaald.

Interim-voorzitter Examen- en Opleidingscommissie

Hiske Vermeulen

examencommissie@iyvn.nl
Verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie van alle examens op alle niveaus. Procedures voor het opleiden van leraren opnieuw bekijken en eventueel aanpassen met het doel ze af te stemmen op de eisen van het RIMYI.

* Voor deze functie is een vacature.

Voorzitter Ethische- en Certificeringscommissie

Fons Diepenmaat

ethischecommissie@iyvn.nl
De Ethische- en Certificeringscommissie reguleert de ethische richtlijnen van de vereniging. De commissie biedt een forum voor klachten van binnen of buiten de Vereniging over gedragingen van leden. Ze beheren en houden toezicht op het gebruik van het certificerings merk, dat op unieke wijze gecertificeerde Iyengar Yoga-leraren identificeert. De E&CC houdt ook toezicht op het gebruik van de Iyengar-naam binnen de gemeenschap om ervoor te zorgen dat deze alleen wordt gebruikt door gecertificeerde Iyengar Yoga-leraren en probeert inbreuken op handelsmerken van de Iyengar-naam aan te pakken.

Voorzitter Evenementencommissie

Vacature

Verantwoordelijk voor het organiseren van conventies en workshops en het coördineren van evenementen in Nederland als een leraar uit India komt of uit een ander land buiten Nederland, als de Vereniging daarom vraagt.

Voorzitter marketing en Communicatiecommissie

Vacature

We zoeken nog een voorzitter voor deze commissie!
De voorzitter van de marketing en communicatiecommissie plant strategieën om Iyengar Yoga via verschillende kanalen te promoten om een sterke communicatie binnen de bestaande gemeenschap te verzekeren en de algemene gemeenschap voor te lichten over Iyengar Yoga in Nederland. Onderhoud verder het contact met andere verenigingen, maakt ontwerpen voor voor brochures, circulaires, folders als het bestuur daarom vraagt. Onderhoudt de website en sociale media kanalen van de Iyengar Yoga Vereniging Nederland en ziet erop toe dat de doelstellingen van de Vereniging niet worden ondermijnd in artikelen, brieven, publicaties etc.